ระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบบบ้านอัจฉริยะ

Posted by admin on August 13, 2015
เทคโนโลยี

– ระบบรักษาความปลอดภัย (Security & alert System) อาทิ ระบบเตือนการภัยจากผู้บุกรุกทั้ง soft alarmและ Hard alarm, ระบบเตือนเหตุอัคคีภัย ,ระบบกล้องวงจรปิด สามารถแบ่งระบับการรักษาของตัวบ้านได้ เป็นต้น

– ระบบโฮมออโตเมชั่น (Home Automation) อาทิ ระบบสั่งงานเปิด-ปิดม่านไฟฟ้า, เสียง, ไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์อื่น ๆ เพียงปลายนิ้วกดด้วยรีโมต หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบการตั้งเวลา,ทำ even หรือ เช็คจาก sensor

– ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Control) ระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้าน ในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างบรรยากาศ และเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการออกแบบบ้านอัจฉริยะ

– ระบบสื่อสาร (communication system) รองรับการเชื่อมต่อ แบบ Wi-Fi และ hi speed internet ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์, PDA หรือ Smartphone เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน

– ระบบบริหารพลังงาน และพลังงานสำรอง (Energy Management & Backup) สามารถบอกระดับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน,บอกการใช้ไฟของอุปกรณ์แต่และชนิด โดยทำการบันทึกไว้ถ้าอุปกรณ์ใช้ไฟเกินจากที่ผ่านมาแสดงว่า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเริ่มมีปัญญาโดยจะทำการแจ้งเตือนและทำการจัดการเกี่ยวกับพลังงานสำรอง

เช่น ถ้าต้องการใช้พลังการลมหรือแสงแดดเป็นพลังงานหลักภายในบ้าน และจัดการให้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นพลังงานสำรองเมื่อใช้ไฟจากพลังงานธรรมชาติหมดสามารถเปลี่ยนมาให้ไฟการการไฟฟ้าได้ทันที

ซึ่งการทำงานทั้งหมดจะทำงานผ่านโมดูลที่ทางเราได้พัฒนามา โดยตัวโมดูลของเราจะเป็นลักษณะการทำงานในการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ซึ่งไม่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางในการควบคุม เพราะสามารถเพิ่มขึดความสามารถในการส่งได้โดยการติดเสาสัญญาณเพื่อเพิ่มกำลังส่งได้ตามความต้องการ พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ในการติดตั้งได้ถึง 256 Address(ตัวอุปกรณ์) และจะเพิ่มขีดความสามารถมาขึ้นเมื่อโดยต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมในการควบคุมและขยาดจำนวนอุปกรณ์เพิ่มถึง 32,768 Address ซึ่งเหมาะมากสำหรับคอนโด หรือโครงการหมู่บ้านใหญ่ เนื่องจากลดปัญหาการซ้ำของตัว Address โดยเฉพาะคอนโดซึ่งไม่ไม่สามารถทำระบบ Smart home ได้เพราะมีปัญญาเรื่องขนาดพื้นที่และจำนวน Address

ในการติดต่อสื่อสารกับ Module แต่และตัวสามารถติดต่อกับสื่อสารได้ทั้งโดยผ่านตัว control ควบคุม ซึ่งสามารถต่อเข้ากับ router เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบ internet ทำให้สามารถที่จะควบคุมจากที่ไหนก็ได้ ที่สามารถต่อเข้า internet ไม่ว่าจะเป็นทาง Smartphone ,Notebook หรือ Computer

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.wuekro.com

Tags:

Comments are closed.